„Уотър Дизайн” ЕООД

проектиране изграждане и инвестиране в недвижими имоти

Предлагаме следните дейности

свързани с успешното реализиране на проектите във ВиК сектора:

 • ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ и КОНСУЛТАЦИИ
 • СТРАТЕГИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ във ВиК сектора
  • Намиране на оптимални решения в дългосрочен план.
  • Търсене на вариантни решения за постигане на минимални инвестиционни и и експлоатационни разходи.
  • Анализ на варианти с лесна поддръжка и експлоатация.
 • ЕКОЛОГИЧНИ ОЦЕНКИ, ОВОС И ДР. ЕКОЛОГИЧНИ ПРОЦЕДУРИ
 • АВТОРСКИ НАДЗОР и СУПЕРВИЗИЯ
 • АВТОМАТИЗАЦИЯ НА ПРОЦЕСИТЕ
 • ОБУЧЕНИЕ НА ПЕРСОНАЛ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ
 • ВНЕДРЯВАНЕ НА СИСТЕМА ЗА СОБСТВЕН МОНИТОРИНГ
 • ЦЯЛОСТНО УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ НАД ПРОЕКТА И КООРДИНАЦИЯ НА ОТДЕЛНИТЕ ЕКИПИ
 • ФИНАНСОВО ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗИ;
 • ПРОЕКТИРАНЕ
  • Мастер планове и регеионални планове за развитеие;
  • Прединвестиционни проучвания (ПИП);
  • Изготвяне на ПУП, парцеларни планове и др.
  • Идейни проекти;
  • Технически проекти;
  • Работни проекти;
 • ХИРДОЛОЖКИ И ХИДРОГЕОЛОЖКИ ПРОУЧВАНИЯ
 • ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТЕХНОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ
 • ШЕФ-МОНТАЖ, ПУСК и НАЛАДКА НА ПСОВ и ПСПВ
Иновативни технологии за пречистване на вода

Персонал

над 30 специалисти, с дългогодишен опит в инвестиционното проектиране и строителство

Служители на постоянен трудов договор - 8 служители (технолози), с международен опит, както в пречистване на води, така и във ВиК мрежи.

Асоциирани експерти - над 22 високо квалифицирани специалисти по всички специалности в инвестиционното проектиране (химици, биолози, програмисти, конструктури, архитекти и т.н).

“УОТЪР ДИЗАЙН” ЕООД

е инженерингова фирма, регистрирана през 2008 година.

Специализирана е в проектиране, изграждане/модернизация и въвеждане в експлоатация на градски и промишлени пречиствателни станции за питейни и отпадъчни води и ВиК мрежи и съоръжения.

Фирмата е регистрирана по ISO 2001:9008 и ISO 14001:2015.

Фирмата е тясно специализирана в следните направления от ВиК сектора:

 • Водоснабдителни системи и съоръжения
 • Канализационни мрежи и съоръжения
 • Пречиствателни станции за битови отпадни води
 • Пречиствателни станции за промишлени отпадни води
 • Пречиствателни станции за питейни води
 • Сградни ВиК инсталации
Иновативни технологии за пречистване на вода

Кои сме ние?

Използваме модерни и иновативни технологични открития за разрешаване на актуални проблеми.

Фирма “УОТЪР ДИЗАЙН” разполага с екип от професионалисти с широки познания и международен опит в областта на водите. Екипът ни винаги се стреми към високо качество и добре свършена работа. Крайната ни цел е изграждане на ефективни системи за подобряване състоянието на околната среда, при възможно най-ниски експлоатационни разходи.

Фирма “УОТЪР ДИЗАЙН” е специализирана в предоставяне на техническа помощ, проектиране, координация и организация през целия период на изпълнение на проекти за индустриални и градски пречиствателни станции за питейни и отпадъчни води (включително технико-икономически анализ и избор на технологично оборудване, доставка и монтаж, внедряване на SCADA, обучение на персонала, инструкции за експлоатация и всички други дейности, свързани с пуска и въвеждането на станцията в експлоатация).

Прилагането на системи за качество и управление на околната среда, непрестанното обучение, обвързаността с международни компании, личният контакт с клиента и бързите ни отговори са част от формулата за УСПЕХ, която прилагаме.

Сертификат ISO 9001
Сертификат ISO 14001