Обекти:

Пип и работен проект за водоснабдителна система, гр. павликени

Пип и работен проект за водоснабдителна система, гр. павликени

Проектът включва Проектиране на водоснабдителна мрежа и съоръжения за град Павликени, включващо ПИП с хидравличен модел за цялата водоснабдителна система, Работен проект за водопроводната мрежа в рамките на града-II етап, и последващо осъществяване на авторски надзор.

Обща дължина на обследвана водопроводна мрежа, елемент на техническа инфраструктура 55,00 км. Обща дължина на водопроводна мрежа , елемент на техническа инфраструктура – 16,605 км

 

Възложител: Община Павликени

Начало 16-05-2017

Край 03-09-2018