Обекти:

Псов – „дънди прешъс металс челопеч“ еад

Псов – „дънди прешъс металс челопеч“ еад

  • Обект „Зона 98 - Проектиране, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на модулна пречиствателна станция за битово-фекални отпадъчни води - “ДЪНДИ ПРЕШЪС МЕТАЛС ЧЕЛОПЕЧ” ЕАД с довеждащи комуникации – зауставаща колектор, довеждащ водопровод, път и довеждащ колектор“, включващ:

Възложител: “ДЪНДИ ПРЕШЪС МЕТАЛС ЧЕЛОПЕЧ” ЕАД

Стойност на обекта: 1 300 000 лв.

Начало 19-11-2015

Край 08-02-2018

Екипът на "УОТЪР ДИЗАЙН" е ангажиран със следните дейности:

  • ПРОЕКТИРАНЕ и АВТОРСКИ НАДЗОР

  • ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОБОРУДВАНЕ, С ПЪЛНА АВТОМАТИЗАЦИЯ НА ПРОЦЕСИТЕ

  • ЕКЗЕКУТИВНА ДОКУМЕНТАЦИЯ;

  • ОБУЧЕНИЕ НА ПЕРСОНАЛ

  • ВНЕДРЯВАНЕ НА СИСТЕМА ЗА СОБСТВЕН МОНИТОРИНГ.

Псов – „дънди прешъс металс челопеч“ еад