Проектиране и авторски надзор

Проектиране и авторски надзор

За качественото изпълнение на дейността си фирма “УОТЪР ДИЗАЙН” разполага с екип от високо квалифицирани експерти ВиК и ТЕХНОЛОЗИ, химици и проектанти по всички части на проекта (строително - конструктивна, електро, КИПиА, машинна, архитектурна, ОВиК, енергийна ефективност, пожарна безопасност, геодезия, геология, хидрология, ПБЗ, план за управление на строителните отпадъци, озеленяване и др.). Всички проектанти притежават удостоверения за пълна проектантска правоспособност, издадени от КИИП).

При проектиране за гаранция на УСПЕХА спазваме следните правила:

  • Минимизиране на хидравлични загуби.

  • Обследване на вариантни решения с различни реагенти, с цел оптимизация на бъдещи разходи.

  • Добра координация и съгласуване на работата на отделните специалности.

  • Проучване на възможности за минимално препомпване на основния поток.

  • Пълна автоматизация и управление на процеса, което намалява необходимостта от голям брой високо квалифициран персонал.

  • Всеки проектант от екипа се стреми към минимални капиталовложения и експлоатационни разходи за съответната проектна част, при спазване на нормативната уредба и надеждност на конструкцията.

  • Постоянен авторски надзор и контрол на изпълнението, за съответствие с проекта.

  • УОТЪР ДИЗАЙН” гарантира качеството на предложените технологични решения и постигане на крайните резултати.

Проектиране и авторски надзор