Tехническа помощ и консултации

Tехническа помощ и консултации

 • Подготовка на тръжни документи за частни и публични търгове, технически спецификации за обявления за проектиране, строителство, инженеринг и др.

 • Съдействие при подготовка на съгласувателни становища, разрешителни, предварителни договори с експлоатационни дружества, необходими за финансиране и постигане на пълна проектна готовност

 • Изготвяне на ПУП, парцеларни планове и др.

 • Подготовка на документи за издаване на рарешително за заустване на пречистени отпадъчни води

 • Екологични оценки

 • Намиране на оптимални решения в дългосрочен план.

 • Извършване на лабораторни тестове, с цел избор и оптимизация на технологичния процес.

 • Прилагане на най-новите технологии в областта на пречистването на отпадъчни и питейни води.

 • Търсене на вариантни решения за постигане на минимални експлоатационни разходи (електроенергия, реагенти; и др.)

 • Предлагане на варианти с лесна поддръжка и експлоатация.

 • Минимален обем на строителство, което води и до намаляване на площта за застрояване.

 • Не сме зависими от нито един производител и затова предлагаме независимо консултиране и вариантни решения на нашите клиенти.

В етапа на техническа помощ екипът от технолози и химици анализира различни варианти на технологични схеми, с цел оптимизиране на първоначалните капиталовложения и последващите експлоатационни разходи за всеки конкретен проект.