Обекти:

Рпип за „вик“ оод, гр. варна, „вик“ еоод, гр. добрич, „вик“ оод, гр. силистра, „вик“ оод, гр. русе“

Рпип за „вик“ оод, гр. варна, „вик“ еоод, гр. добрич, „вик“ оод, гр. силистра, „вик“ оод, гр. русе“

Разработване на техническа и икономическа документация за регионални ВиК проекти, които включват подготовка и изготвяне на прединвестиционни проучвания, Формуляри за кандидатстване за европейско финансиране за агломерации над 10 000 Е.Ж. и ИП за линейна ВиК инфраструктура и прилежащите към нея съоръжения за агломерации над 10 000 Е.Ж. за територията на ВиК операторите, включени в ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3 – РПИП за „ВиК“ ООД, гр. Варна, „ВиК“ ЕООД, гр. Добрич, „ВиК“ ООД, гр. Силистра, „ВиК“ ООД гр. Русе“

Възложител: МРРБ

Начало 31-03-2016

Край 30-09-2019

 • Събиране и анализ на съществуващата ситуация във връзка с ВиК системи, както и необходимостта от реализиране на мерки за постигане на съответствие с приложимото национално и европейско законодателство в областта на питейните води, отвеждането и пречистването на отпадъчните води

 • Събиране на актуални и достоверни данни за ВиК системите

 • Валидиране границите и товарите на агломерациите на територията на ВиК операторите

 • Анализ на наличната документация и необходимостта от допълнителна такава

 • Достатъчност на данните

 • Анализ на регионалните генерални планове за ВиК за обособените територии

 • Мерки, необходими за постигане на съответствие с приложимото национално и европейско законодателство в областта на питейните води, отвеждането и пречистването на отпадъчните води

 • Прединвестиционни проучвания. Формуляри за кандидатстване за европейско финансиране със съответните приложения (технически, екологични, финансови и икономически доклади) и комплексни проекти за инвестиционна инициатива за агломерации над 10 000 Е.Ж.

 • Прединвестиционни проучвания

 • Подготовка и попълване на формуляр за кандидатстване за европейско финансиране за агломерациите над 10 000 Е.Ж. със съответните приложения в съответствие с чл. 101 Регламент 1303/2013г. и съответните актуални регламенти за прилагане, анекси и приложения

 • Изготвяне на институционален анализ на ВиК операторите

 • Изготвяне на „Финансов и икономически анализ“

 • Необходима документация, свързана с екологичните изисквания и законодателство – комплектоване на документи – приложение към формуляра за кандидатстване, доказващи съответствие на проекта с изискванията на законодателството в областта на екологията

 • Изготвяне на план за обществените поръчки

 • Анализ по отношение на категорията „Държавни помощи“ по отношение на инвестиционния проект

 • Попълване на формуляри за кандидатстване за европейско финансиране за агломерациите над 10 000 Е.Ж

 • Комплексни проекти за инвестиционна инициатива за ВиК инфраструктура и прилежащите към нея съоръжения за агломерациите над 10 000 Е.Ж. (без ПСПВ и ПСОВ)

 • Прединвестиционни проучвания за агломерациите под 10 000 Е.Ж. за мерките извън обхвата на Формулярите за кандидатстване за европейско финансиране за обособените територии на ВиК операторите